kezdőlap bemutatkozás tevékenységi körök minőségpolitika referenciák elérhetőség
 
ISO tanúsítványok:
Boroszlán Építő – Szolgáltató – Tervező ZRt MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI, ENERGIA- VALAMINT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG POLITIKÁJA

A Boroszlán Építő – Szolgáltató – Tervező Zrt. üzleti célja, hogy a hazai piacon rangos szerepet tölthessen be a magas – és mélyépítés terén, a kiváló minőség folyamatos biztosításával hibátlan szolgáltatást nyújtson minden partnerének, miközben nagy figyelmet fordít a környezeti károk megelőzésére, a környezet igénybevételének folyamatos ésszerűsítésére, a környezeti terhelés lehető legkisebb mértéken tartására, annak ellenőrzésére, valamint a környezethasználattal járó kockázatok folyamatos minimalizálására. Partnereink igényeinek folyamatos kielégítésére törekszünk, hogy elnyerjük megelégedettségüket. A magas minőségű szolgáltatáson belül kiemelten kezeljük a környezet megóvását, az energiateljesítmény folyamatos növelését a munkavállalók munka- és egészségvédelmét.

A Boroszlán Építő – Szolgáltató – Tervező Zrt. vezetősége meg van győződve arról, hogy munkavállalói biztonsága és egészségének védelme alapvetően fontos a Társaság eredményes működése szempontjából. Ezért politikánk arra irányul, hogy a jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásával a munkavállalók biztonságos környezetben dolgozzanak, illetve minimálisra csökkenjen annak lehetősége, hogy a Társaság tevékenysége során az egészségüket és környezetüket károsodás érje.

A Partnereinkkel kötött szerződéseinknek megfelelő időben és minőségben teszünk eleget, a mindenkori jogszabályokban és előírásokban szabályozottak szerint. A rendelkezésünkre álló anyagi, tárgyi eszközöket és személyi állományt minőség-centrikusan és energiahatékonyan működtetjük. Törekszünk a minden érdekelt számára előnyös hosszú távú együttműködési kapcsolatok kialakítására. Célunk elérése érdekében a minőség- és környezetirányítási, energiairányítási valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer folyamatos működtetésével hibátlan létesítményeket kívánunk építeni, tökéletes szolgáltatásokat kívánunk nyújtani minden vevőnknek, a káros környezeti hatások elkerülésével, vagy gyors felszámolásukkal valamint az energiafelhasználás minimalizálásával.

A minőség- és környezetirányítási, energiairányítási valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer működtetése minden munkatársunknak feladata és felelőssége, a kiváló minőség a környezetvédelem, az energiatakarékosság, a munkabiztonság és egészségvédelem iránti elkötelezettségüket munkájuk és annak eredményei hitelesítik. Munkafolyamatainkat szabályozzuk, ellenőrizzük és értékeljük a kapott információk és adatok alapján, annak érdekében, hogy a hibák előfordulását megelőzzük, és új célokat és fejlesztéseket tűzzünk ki. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos minőségi fejlődés megvalósításában, a műszaki, technológiai és ügyfélszolgálati feladatok minőségének tökéletesítésében.

A Boroszlán Zrt. biztosítja, hogy minden dolgozója – beleértve az új munkatársakat is – megismerje a Társaság minőség- és környezetirányítási, energia- valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság politikáját, valamint a minőség- és környezetirányítási, energiairányítási valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer felépítését, megvalósítási módszereit, a minőség- és környezetirányítási, energia- valamint munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági célokat, és a munkatársakkal szemben támasztott elvárásokat. Támogatjuk és megköveteljük a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását. Rendszeres minőségügyi és szakmai képzéssel, oktatással biztosítjuk a munkatársak felkészültségét és önképzését. Célunk a minőség- és környezetirányítási, energia- valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság politika megvalósítására képes munkatársi közösség kialakítása.

A vezetés biztosítja, hogy a megfelelő vezetői és adminisztratív ellenőrzések működjenek, valamint a visszacsatolások révén ez a politika fennmaradjon, és a rendszer folyamatosan fejlődjön.

E célok érdekében az alábbiakra kötelezzük el magunkat:

• Működésünkben, a vezetési és szervezési munkában, a gazdálkodásban, a továbbképzésben, a tudatos és fenntartható minőség- és környezetirányítási, energia- valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítás megvalósítását kívánjuk elérni. Ennek biztosítása céljából folyamatosan magas szintű szakmai továbbképzést biztosítunk alkalmazottainknak.

• Minden dolgozónál tudatosítani kívánjuk, hogy saját munkaterületén tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a munkautasítások, valamint a környezetvédelmi előírások és jogszabályok betartásával az általunk kivitelezett létesítmények minősége folyamatosan kielégítse a vevők igényeit, és a tevékenységeink környezeti hatásai megfeleljenek az érdekelt felek (a vevő, a társadalom, a hatóságok, stb.) elvárásainak.

• A minőség- és környezetirányítási, energiahatékonysági valamint munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági szempontok érvényesítését a folyamatok előkészítése, fejlesztése, és a folyamatok működtetése szempontjából meghatározó elemnek tekintjük.

• Biztosítjuk az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

• Nem áldozzuk fel a biztonságot a gyors vagy olcsóbb munkavégzés érdekében.

• A munka- és egészségvédelmi tevékenység hatékonyságát mutatószámokkal mérve annak színvonalát folyamatosan emeljük.

• Elvárjuk minden vezető kollégánktól, hogy részt vegyen a veszélyek feltárásában és csökkentésében, és minden munkavállalónktól az előírások betartását.

• Az ajánlatadás során segítséget nyújtunk ügyfeleinknek az igények, a tevékenységeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos minőségi, környezeti, energiafelhasználási problémák felmérésében és megfogalmazásában, megoldásában, majd partnereinkkel folyamatos kapcsolatot tartunk a létesítményekkel szemben támasztott minőségi, környezetvédelmi és energiahatékonysági igények figyelemmel kísérése céljából.

• Állandóan fejlesztjük építőipari tevékenységeinket és szolgáltatásainkat, következetesen alkalmazzuk a megelőzés alapelvét. Törekszünk tevékenységeink múltbeli hiányosságainak a megszüntetésére.

• Beszállítóinktól elvárjuk, hogy az általuk gyártott alapanyagok és segédanyagok feleljenek meg az általunk, a vevőink és az érdekelt felek által előírt minőség- és környezetirányítási, energiahatékonysági valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság követelményeknek, elősegítve ezzel az általunk épített létesítmények minőségének állandó színvonalát, a káros környezeti hatások és az indokolatlan energiafelhasználások elkerülését.

• Törekszünk arra, hogy az építőiparral kapcsolatos élenjáró nemzetközi és hazai szaktudás beépüljön a Társaság tevékenységébe.

• Kockázatértékelési módszerek segítségével felmérjük a gépekből, eszközökből, anyagokból és a munkakörülményekből származó veszélyeket és intézkedéseket hozunk azok csökkentésére.

• Valamennyi munkavállalónkkal megismertetjük a rájuk vonatkozó a környezetet, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos és energiatakarékos munkavégzés előírásait.

• A biztonságos és egészséget, környezetet nem veszélyeztető, energiatakarékos munkavégzést rendszeresen ellenőrizzük helyszíni szemlék alkalmával.

• A munkavállalók felé maradéktalanul biztosítjuk a megfelelő munkavédelmi eszközöket, energiatakarékos berendezéseket, de meg is követeljük azok használatát és igyekszünk korszerű szociális ellátást nyújtani.

• Egységes és átfogó megelőzési stratégiát alakítunk ki, amely kiterjed a munkafolyamatokra, a technológiákra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra, az energiával való takarékos gazdálkodásra és a munkakörnyezeti tényezők hatására.

• Elköteleztük magunkat a tiszta és rendezett környezet, a környezeti értékek védelme, a környezetszennyezések és indokolatlan energiafelhasználások elkerülése mellett.

• Elköteleztük magunkat természetes és épített környezetünk folyamatos védelmére, a Társaságunkra vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, hatósági előírások és az általunk önként vállalt követelmények teljesítésére.

• Minden bevezetés előtt álló új tevékenységünk környezetre és energiafelhasználásra gyakorolt hatását megvizsgáljuk, az alkalmazásra kerülő új technológiáknak a réginél környezetkímélőbbnek és energiatakarékosabbnak kell lennie.

• Intézkedéseket kell foganatosítani a szennyezések megelőzésére és csökkentésére.

• Biztosítani kell az együttműködést a hatóságokkal, és külső kommunikációt kell folytatni valamennyi érdekelt féllel.

• Tájékoztatjuk és oktatjuk Társaságunk telephelyein vagy külső munkahelyeken munkát végző alvállalkozókat, hogy munkájuk során a Társaságunk belső szabályait be kell tartaniuk.

• A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzést rendszeresen ellenőrizzük helyszíni szemlék alkalmával.

• Alvállalkozóinktól és beszállítóinktól elvárjuk, hogy a politika elveit és céljait elfogadják és tevékenységüket ennek figyelembevételével végezzék.

• Gondoskodunk arról, hogy a vezetés minden szintjén, jelen politikával összhangban megalkotott eljárások megvalósuljanak.

• Egyaránt megfelelünk az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005, az MSZ EN ISO 50001:2012 valamint OHSAS 18001:2007 (MSZ EN 28001:2008.) rendszerszabványok követelményeinek.

A Társaság összes munkavállalójának a felelőssége, hogy támogassa, alkalmazza a cég minőségirányítási-, energiairányítási- és környezetvédelmi, valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási politikájának, eljárásainak azon részeit, amelyek telephelyeinken belüli és azokon kívüli tevékenységekre is vonatkoznak.

Politikánkat nyilvánosságra hozzuk és bármely érdeklődő fél számára hozzáférhetővé tesszük.

 

Pápa, 2015. február 15.

 

Vörös László
vezérigazgató

 

 
A weboldalt készítette: